Vekst i takt med naturen

Gode vekstvilkår, etter kopi frå naturen, gir god fiskehelse og -velferd. Resultatet er kvalitetslaks med god lønsemd

Bremnes Seashore brukar rogn frå Salmo Breed-stamma, levert av GlobalGAP-sertifiserte stamfiskanlegg, som basis for heile produksjonen vår. I settefiskanlegga våre plasserer me rogna på ein kunstig «elvebotn» som liknar oppvekstmiljøet lakserogna har ute i naturen. Resultatet blir millionar av lakseynglar med optimal kvalitet.

Når smolten veg kring eit halvt kilo, set me han ut i eitt av våre 23 oppdrettsanlegg. Fellesnemnaren for alle desse lokalitetane er gode straumtilhøve og reint, friskt vatn. Me justerer anlegga for å sikra optimal plassering på kvar einskild stad.

For å auka trivselen og betra helsa til fisken vår ytterlegare, er me svært opptekne av å halda tettleiken i merdane låg. Difor nyttar me merdar som er ekstra store. Resultatet er at i dei nye merdane våre, som har ein omkrins på 160 meter, sym fullvaksen laks i eit miljø som består av 99 prosent vatn og berre ein prosent fisk. Dette er om lag halvparten av det styresmaktene set som krav til fisketettleik.

Eit anna særpreg ved oppdrettsverksemda vår, er at me også nyttar ekstra djupe nøter i merdane. På den måten let me fisken sjølv velja kva vass-sjikt han vil opphalda seg i, og laksen kan symja til den delen av sjøen som har mest optimal temperatur for årstida.

Når ein fisk er sett ut i ei merd, let me han bli der frå han vert sett ut til han er fullvaksen. Me verken sorterer eller flyttar laks frå merdane. På den måten unngår me situasjonar som kan påføra fisken unødig stress.