Koronaåret 2020

Ein ny kvardag

Som alle andre i samfunnet fekk også me i konsernet kjenna på effektane av koronapandemien. Både marknaden, logistikken og ikkje minst arbeidsdagen blei prega.

12. mars 2020 stengde den hurtigveksande koronapandemien Noreg ned, og statsminister Erna Solberg varsla om dei mest inngripande tiltaka i Noreg i fredstid.

– Den første tida var kaotisk. Redsla for smitte var stor, me visste lite, og det kom stadig nye reglar frå styresmaktene som me måtte følgja opp – i tett dialog med kommunelegen. Samstundes var marknadssituasjonen for produkta våre svært usikker. Sjølv om me hadde gode generelle beredskapsplanar som danna utgangspunkt for smittevernarbeidet i den første fasen, så var dette ein ny og uventa situasjon for oss alle, minnest Bremnes Seashore-direktør Einar Eide.

Innførte tiltak

Verksemda, som sysselset flest i konsernet, innførte kjapt ei rekke tiltak. 

– For å sikra smittevernet i produksjonen, måtte me dela dei tilsette opp i arbeidslag, eller kohortar om du vil. I den første perioden førte situasjonen til både endra arbeidstidsordningar og permitteringar. Fleire måtte også gjera andre oppgåver enn dei pleier, endra på arbeidsstad eller -rutinar, og mange blei sende på heimekontor i lange periodar. Det var ikkje med lett hjarta me sette i verk så tøffe tiltak, seier Eide.

I Øklandsvågen blei kantina stengd, og felles smørelunsj blei avvikla på sjølokalitetane. Det tok heller ikkje lang tid før munnbind blei eit krav for alle i Kvednavikjo.

– For å redusera smitterisikoen, innførte me òg forbod mot besøk på sjølokalitetar og landanlegga våre. I sum var det mange endringar i arbeidskvardagen og restriksjonar over kort tid, som dei tilsette takla på ein svært god måte, seier Eide.

Utfordrande marknad

Etter som pandemien breidde om seg i stadig større delar av verda, opplevde konsernet også utfordringar på marknadssida. Stengde grenser gjorde distribusjon med både lastebil og fly utfordrande, og spesielt vanskeleg blei det å få laksen fram til oversjøiske marknader. Stenging av viktige marknadssegment, særleg hotell-, restaurant- og cateringbransjen, resulterte etter kvart i redusert etterspørsel og lågare lakseprisar. Auka sal til daglegvaresegmentet kompenserte gjennom året til viss grad, og både SALMA og BÖMLO har vore god butikk for konsernet i 2020.

– Pandemien utfordra oss på mange område i fjor, men baud òg på moglegheiter som me greidde å utnytta. At me kom gjennom 2020 utan stans i produksjonen, seier mykje om omstillingsevna vår. I sum vil eg seia at alle i konsernet gjorde ein formidabel jobb med å tilpassa seg den nye arbeidskvardagen, slik at me saman kom greitt ut av pandemiåret 2020, oppsummerer Eide.