Postsmolten får eige skip

Fornyar brønnbåtflåten

Bremnes Seashore bestilte i 2020 nytt behandlingsskip med formidabel kapasitet og bransjens første spesialbygde brønnbåt for smolt.

I mai offentleggjorde Bremnes Seashore avtalen om fulltidsleige av behandlingsskipet MS «Ronja Vest» og MS «Ronja Christopher», som skal nyttast til transport av smolt. Samstundes forlenga me leigetida for det trufaste slaktetransportskipet MS «Ronja Sund».

Postsmoltekspressen

«Ronja Christopher» er spesialbygd for smolttransport med kapasitet til sikker, skånsam og effektiv transport av smolt og postsmolt. Skipet kan gå med lukka system over store avstandar og sortera smolten etter storleik ved lossing. Bremnes Seashore har dei siste åra satsa på postsmolt, med bygging av settefiskanlegga i Trovåg og Tytlandsvik.

MS «Ronja Christopher» 

Spesialbygd brønnbåt for transport av smolt, eigd av Sølvtrans AS. Fraktkapasitet på 2 500 m³, RSW-kjøling og sidevegs sirkulasjon i lasteromma. Skipet har filter for oppsamling av lus, UV-behandling av vatn både inn og ut av lasteromma, og kan trykklossa utan bruk av vakuumpumpe for skånsam behandling av fisken.

– Med aukande smoltstorleik har Bremnes Seashore trong for ein slik transportkapasitet, og me vil i tillegg leiga ut båten til andre selskap i næringa. Me ser fram til å samarbeida med oppdrettarar som treng sikker, skånsam og effektiv transport av smolt til lokalitetane, seier innkjøpssjef Jon Vikanes Buchvold.

– Å redusera smitterisikoen ved å setja av eit eige skip til smoltransport er framtidsretta og styrkar berekrafta til oppdrettsnæringa. Me skal gi smolten ein så god start på livet som mogleg, seier Vidar Steinsbø, produksjonssjef for settefisk.

– Å redusera smitterisikoen ved å setta av eit eige skip til smoltransport er framtidsretta og styrkar oppdrettsnæringa si berekraft.

Vidar Steinsbø • produksjonssjef settefisk

Play Video

Smoltekspressen «Ronja Christopher»

Formidabel auke i behandlingskapasiteten

Saman med Bolaks inngjekk Bremnes Seashore også avtale om fulltidsleige av brønnbåten MS «Ronja Vest» i 2020. Brønnbåten skal inngå i arbeidet med behandling av selskapa sine lokalitetar i Rogaland og Vestland, og vil bli leigd ut til andre oppdrettarar når han har ledig kapasitet. Skipet, som blir bygd ved Myklebust Verft AS, har levering i 2021.

– God fiskehelse er særs viktig for Bolaks, som har alle sine lokalitetar i Bjørnafjorden.Selskapet har lykkast med å halda låge lusetal. «Ronja Vest» vil vera eit verktøy for oss som gjer at me kan ha endå større fokus på fiskehelse og betra forholda for laksen ytterlegare. Me gler oss til å ta båten i bruk, seier dagleg leier Bjørg Mette Holmefjord Antonsen i Bolaks.

Illustrasjon: Myklebust Verft

MS «Ronja Vest»

MS «Ronja Vest» får eit dieselelektrisk framdriftssystem som er forventa å redusera klimagassutsleppa med 798 tonn årleg. Samstundes er det stor kapasitet for landstraumtilkopling og katalysatorar vil gje reduksjon i NOx-utsleppa på 90 prosent, eller 92 tonn årleg. Skipet er 87,1 meter langt, 18 meter breitt og har tankkapasitet på 4 000 m³. Behandlinga vil mellom anna skje med ferskvatn-osmoseanlegg og spylebehandling med Wellfighter frå SkaMik.

– Med «Ronja Vest» får me ein formidabel reiskap for å halda nede lusetala ved våre lokalitetar. Skipet vil bidra til eit endå meir berekraftig havbruk, med redusert fossil energibruk og betra fiskehelse i behandlinga, seier Einar Eide, administrerande direktør i Bremnes Seashore.

Den samla brønnbåtflåten til Bremnes Seashore, saman med Bolaks, er med dette på tre skip – noko som gir oss stor fleksibilitet.