Unik produksjons­prosess

Frå laksen sym i kaldt sjøvatn går det berre mellom to til fire timar, avhengig av produkttype, før fisken er ferdig pakka. Det får me til med kompetente medarbeidarar og eit topp moderne slakteri- og pakkeanlegg. Her pakkar me både eigenprodusert laks, og me utfører slakte- og pakketenester for fleire andre lakseprodusentar.

Å få til ein mest mogeleg skånsam men samtidig effektiv og god slakteprosess, er viktig for Bremnes Seashore. Difor har me etablert eit nytt slakte- og pakkeanlegg som er topp moderne og heilt i verdsklasse. Her tek det ikkje mange timane frå me hentar laksen opp av sjøen til han er ferdig pakka.

Anlegget er utforma med sterkt fokus på hygiene, noko som aukar kvaliteten på sluttprodukta våre ytterlegare. Når pakkeriet i tillegg er bemanna med ei lang rad av dyktige medarbeidarar, er det ikkje rart me er kjende for å gje kundane våre varer av beste kvalitet.

Det nye pakkeanlegget har også gjeve oss større kapasitet og fleksibilitet.  I 2015 vil me pakka om lag 40 000 tonn sløgd vekt på slakteriet, som har ein kapasitet på 5 400 fisk i timen. Det vil sei at me kan prosessera 90 fisk per minutt, noko som svarar til rundt 215 tonn i løpet av eit åttetimarsskift.

Den auka slaktekapasiteten har opna nye moglegheiter for Bremnes Seashore, og me utfører i dag slakte- og pakketenester for lakseoppdrettarane Bolaks, Austevoll Melaks og Fremskridt. Kapasiteten og fleksibiliteten ved den nye fabrikken gjev meirverdiar for alle partar. Me set pris på samarbeidet og kvaliteten til Bolaks, Austevoll Melaks og Fremskridt – og enno er det rom for fleire.