Vi jaktar utvikling og høgare kvalitet.
Vi vågar å setje ny kurs når andre følger si faste rute.

Barndomsheimen måtte vike

2021 var eit litt annleis år. Samtidig som verdssituasjonen og biologiske utfordringar sette oss på prøve, tok vi også nye og viktige steg i utviklinga av konsernet. For meg personleg har ei av satsingane vore ekstra kjensleladd.
Olav Svendsen • konsernsjef, Bremnes Fryseri
Olav Svendsen • konsernsjef, Bremnes Fryseri

Året 2021

Våre viktigaste ressursar

0
tilsette som kvar dag gjer sitt for at vi kan levere produkt av ypparste kvalitet.

Vi vil òg takke alle vikarar, ekstrahjelper, innleigde og skuleungdommar som har jobba hos oss i løpet av året.

Godt levert – i nok eit unntaksår

Etter eit 2020 prega av koronapandemien, hadde vi håpa å vere tilbake i normalt gjenge i 2021. Slik vart det ikkje. Det blei nok eit år der også vår drift vart prega av auka råvareprisar, råvaremangel, utfordringar i dei globale transportsystema og internasjonal uro. Desse vanskane tok vi på strak arm. Saman løyste vi utfordringane slik at vi kom ut av 2021 på ein god måte.
Einar Eide • administrerande direktør, Bremnes Seashore
Einar Eide • administrerande direktør, Bremnes Seashore

Vi er til stades i
11 kommunar

Bergen

Bjørnafjorden

Bømlo

Hjelmeland

Oslo

Sandnes

Stavanger

Strand

Sveio

Ullensvang

Vindafjord

Bremnes Fryseri AS

Morselskap i konsern, eigedom og aksjar

0%

Tubilah

Produksjon av kveite

0%

Happy Prawns

Produksjon av kongereker

0%

Sævareid Fiskeanlegg AS

Produksjon av smolt

0%

Tytlandsvik Aqua AS

Produksjon av post-smolt

0%

Bremnes Shipping AS

Reiarlag

0%

Myobiotec AS

Forsking og utvikling

Styret i Bremnes Fryseri

Olav Svendsen

styremedlem/ konsernsjef

Bjørnar Michaelsen-Svendsen

styremedlem

Nils Viga

styremedlem

Bjørn Willy Sæverud

styremedlem

Laila Knarvik

styremedlem

Jan Sverre Røsstad

styreleiar

Barndomsheimen måtte vika
Året 2021
Våre viktigaste ressursar
Godt levert – i nok eit unntaksår
Lokasjonskart
Selskap og eigardel
Styret i Bremnes Fryseri
Styret si årsmelding