Asset 3

Anti-kvitvasking

Kvitvasking er ulike slag handlingar som medverkar til å sikre inntekt frå kriminell verksemd gjennom finanssystemet for å skjule kor pengane stammar frå. Utbyttet kan vere alt som har ein verdi, for eksempel pengar, produkt, eigedelar eller eigedomar, og kan oppstå i mange former og transaksjonar.

Kvitvasking er ulovleg og uetisk, og i Bremnes Seashore-konsernet skal vi ikkje ta del i noko form for direkte eller indirekte kvitvasking. Vi skal derimot vere aktsame for uvanlege utbetalingar, fakturaer eller bankdetaljar som kan indikere forsøk på kvitvasking.

  • Eg er aktsam for uvanlege utbetalingar, fakturaer eller bankdetaljar som kan indikere forsøk på kvitvasking

Føremålet med kvitvasking er å skjule opphavet til verdiar frå kriminelle handlingar

Vår etiske standard

Etterleving