Asset 3

Immaterielle rettar

Bremnes Seashore-konsernet eig forretnings- og bedriftshemmelegheiter, knowhow, patentar, varemerke, design og opphavsrettar. Samla blir desse kalla ikkje-materielle eller immaterielle rettar. Desse rettane har stor verdi for oss, og konsernet er derfor opptatt av å verne om dei.

  • Eg vernar om konsernets immaterielle rettar

SALMA er eit døme på registrert varemerke som har stor verdi

Vår etiske standard

Etterleving