Asset 3

Eksportkontroll og sanksjonar

Statar har vanlegvis lover som regulerer eksport av varer, tenester, menneske og teknologi. Eksportrestriksjonar kan vere innførte på grunn av norske eller internasjonale sanksjonar mot eit anna land eller personar.

Bremnes Seashore-konsernet skal alltid etterleve alle aktuelle sanksjonar og lover om eksportkontroll. Vi undersøker derfor alltid lister over eksportrestriksjonar før vi gjer avtalar med nye kundar. Det er utarbeidd ein prosedyre for eksportkontroll og sanksjonar som skal sikre at vi handlar i tråd med lovene på området.

  • Eg undersøker lister over eksportrestriksjonar før eg gjer avtalar med nye kundar

Regjeringa – sanksjonar og tiltak

Prosedyre under utarbeiding

Reglane for eksportkontroll og sankjonar er kompliserte og blir endra ofte. Ta kontakt med compliance-sjef dersom du har spørsmål

Vår etiske standard

Etterleving