Asset 3

Personvern og vern av data

Personvernreglane vernar integriteten og konfidensialiteten til privat informasjon. Vi tar vare på personvernet til tilsette og andre vi kjem i kontakt med. Vi brukar berre personopplysningar der det er nødvendig, og opplysningane blir behandla i tråd med personvernlovgivinga og våre interne prosedyrar.

Nettangrep og anna vondsinna aktivitet er ein kontinuerleg trussel, og dataangrep kan få store konsekvensar for konsernet. Vi følgjer derfor krava i IT-policyen vår, og er merksame på forsøk på sosial manipulasjon der vondsinna aktørar prøver å lure ut informasjon frå datasystema våre frå personar med legitim tilgang.

  • Eg respekterer kravet alle har til personvern
  • Eg følgjer krava i IT-policyen

IT policy (kompetansesystemet)

Ondsinna aktørar kan bruke sosial manipulasjon for å få tilgang til datasystem

Vår etiske standard

Etterleving