Asset 3

Helse, miljø og sikkerheit

HMS er kontinuerlig forbetring, og vi har kvar og ein eit personleg ansvar for å gå føre som gode eksempel i arbeidskvardagen vår og delta i det førebyggande arbeidet.

I tråd med medverknadsplikta bidrar vi i HMS-arbeidet gjennom å vere årvakne for farlege forhold og å melde frå om desse før vi eller kollegaer skadar oss.

Vi jobbar i ei bedrift der fleire avdelingar har høgare risiko for skadar og ulykker. Her er vi ekstra bevisste på farar og risikomoment, og tar gode val sånn at vi unngår snarvegar og farlege situasjonar.

«Trygt heim» er konsernets filosofi for ein sikker arbeidskvardag. Vi skal jobbe så trygt at vi kjem trygt heim – kvar dag. Det inneber bruk av rett verneutstyr der dette er påbode, og at vi vel arbeidsmetodar som reduserer sjansen for risikofylt framferd.

Vi har òg eit ansvar for å bidra inn i det sosiale fellesskapet, slik at vi skaper gode arbeidsmiljø i avdelingane. Dette gir arbeidsglede og auka trivsel på jobben.

  • Eg melder frå om forhold som kan føre til personskade
  • Eg melder inn personskadar
  • Eg brukar alltid pålagt verneutstyr
  • Eg medverkar til eit betre arbeidsmiljø

Arbeidsreglement

App for innmelding av sikkerhetsobservasjonar

Dok.id 0104 Instruks for bruk av verne- og sikkerhetsutstyr

Nødinstruksar for oppdrett og fabrikk

Medverkingsplikta vår

Eg skal kjenne til risikoane i mi avdeling

Vår etiske standard

Etterleving