Asset 3

Samfunnsansvar

Bremnes Seashore-konsernet skal vere ei positiv kraft i lokalsamfunna der vi har drift. Vi skal derfor ha ein god dialog og samarbeid med lokalsamfunna og interessentar rundt anlegga våre. Gjennom arbeidsplassar, innkjøp og sponsorarbeid skal vi bidra til livskraftige og mangfaldige lokalmiljø langs kysten.

Vi sørger alltid for at rapportering og anna informasjon til styresmaktene er korrekt og sannferdig.

  • Eg er ein god representant for konsernet i lokalsamfunna
  • Eg legg vekt på korleis drifta vår påverkar omgjevnadene

FNs bærekraftsmål

Berekraftstrategi

Vår etiske standard

Etterleving