Asset 3

Sponsortildelingar

Bremnes Seashore-konsernet gir berre sponsormidlar når det er i tråd med konsernets etiske standard og retningslinjene våre for sponsormidlar, og sponsinga er basert på legitime forretningsinteresser og samfunnsansvaret vårt. Sponsormidlar skal ikkje kunne påverke personar eller organisasjonar til å handle på ein særskilt måte.

Vi skal også vere særskilt merksame når mottakarar har nære band til offentlege tenestepersonar eller eksisterande eller potensielle forretningsforbindelsar

Konsernet har eit årleg sponsorbudsjett. Ein intern komité avgjer tildelingar av midlar to gonger i året, etter søknad på nettstaden.

  • Sponsormidlar skal ikkje tildelast for å oppnå fordelar

Dok.id 5795 Vurdering av habilitet

Ta kontakt med Compliance-sjef dersom du er usikker om du er inhabil i ei sak

Vi er merksame når mottakarar har nære band til offentlege tenestepersonar eller potensielle forretningsforbindelsar.

Vår etiske standard

Etterleving