Asset 3

Korrupsjon og bestikkingar

I Bremnes Seashore-konsernet har vi nulltoleranse for korrupsjon. Dette betyr at ingen tilsette i konsernet skal vere involvert i korrupsjon, verken direkte eller via mellommenn.

Korrupsjon er at nokon gir, tar imot, aksepterer, får tilbod om, eller etterspør ein utilbørleg fordel i samband med ein posisjon, ei stilling eller eit verv.

Kva som er korrupsjon, må definerast i kvar einskild sak basert på til dømes formålet med tilbodet eller etterspurnaden, verdien, mottakaren sin posisjon og kor open handlinga er. Som ei generell retningslinje er eit tilbod eller ein fordel korrupsjon dersom det kan påverke, eller oppfattast til å påverke, mottakaren si evne til å ta fornuftige og objektive avgjersler. Eit godt kontrollspørsmål er om handlinga eller situasjonen toler offentlegheitas lys. Er du usikker eller kjem i ei gråsone for korrupsjon, ta kontakt med compliance-sjef.

Dersom ein person eller eit selskap betalar ein offentleg tenesteperson pengar som motyting for å få ein offentleg kontrakt eller lisens, kallar vi det bestikking. Dette er ei vanleg form for korrupsjon. Vi skal aldri foreslå, tilby, gi eller ta imot bestikkingar eller andre fordelar i vår kontakt med offentlege styresmakter eller noverande og potensielle forretningsforbindelsar.

  • Eg skal aldri foreslå, tilby, gi, etterspør eller ta imot bestikkingar eller andre fordelar

Norsk korrupsjonslovgiving gjeld også i utlandet, sidan Bremnes Seashore-konsernet har hovudkontor i Noreg

Vår etiske standard

Etterleving