Asset 3

Ytre miljø og fiskevelferd

Bremnes Seashore-konsernet støttar føre-var-prinsippet for miljøutfordringar, og kartlegg systematisk korleis drifta vår påverkar miljøet. Vi identifiserer og handterer potensiell miljørisiko, og informerer relevante interessentar om risikoane.

Konsernet tar stadig større miljøansvar gjennom utvikling og bruk av meir miljøvenlege teknologiar og metodar. Vi skal redusere miljøpåverknaden vår gjennom berekraftig bruk av naturressursar, redusert matsvinn og redusert forureining. Vi legg stor vekt på fiskevelferd og biologisk mangfald i alle delar av drifta vår.

  • Eg legg vekt på å redusere påverknaden vår verksemd har på miljøet rundt oss
  • Eg arbeider for større miljøansvar, og bidrar til utvikling og bruk av miljøvenlege teknologiar og metodar

FNs berekraftsmål

Berekraftspolitikk (dokument i internkontrollsystemet)

Kundar, samarbeidspartnarar og styresmaktene måler oss på miljøpåverkinga vår

Vår etiske standard

Etterleving