Asset 3

Interessekonfliktar

Ei interessekonflikt kan oppstå når nokon har personlege interesser som kan påverke deira profesjonelle framferd. Vi i Bremnes Seashore-konsernet har ansvar for straks å varsle leiaren vår om potensielle interessekonfliktar.

Ved potensielle interessekonfliktar må Bremnes Seashore-konsernet vurdere om dette kan påverke den tilsette sin lojalitet til konsernet. Det kan vere vanskeleg å vurdere eigen situasjon, og den tilsette skal derfor overlate til leiar å vurdere interessekonflikten. Denne regelen har vi både for å verne den tilsette og konsernet. Dersom vi kjenner til interessekonfliktar, kan vi også bruke varslingskanalen i konsernet.

  • Eg melder alltid frå til leiaren min om potensielle interessekonfliktar

Arbeidsreglement

Dok.id 5795 Vurderinga av habilitet

Ta kontakt med Compliance-sjef dersom du er usikker på om du er inhabil i ei sak

Interessekonfliktar kan oppstå på grunn av slekt- og vennskap eller økonomiske interesser, verv og posisjonar.

Vår etiske standard

Etterleving